සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මැටි කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබද ජනතාව දිරි ගැන්වීමේ වැඩ සටහන  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2021.07.06 වන දින  කිරම ධම්මානන්ද මහා විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණ.

News & Events

02
Sep2021
සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2021

සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2021

සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මැටි කර්මාන්තය...

Scroll To Top