- සමෘද්ධි අරුණලු ගෙවතු වගා වැඩසටහන 2021 -

සමෘද්ධි අරුණලු ගෙවතු වගා වැඩ සටහන යටතේ වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, ඇත්පිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කුරුදු පැළ හා එළවලු බීජ බෙදා දීමේ වැඩසටහන 2021.09.09 වන දින පැවැත්විණ.

 

 

News & Events

02
Sep2021
සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2021

සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2021

සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මැටි කර්මාන්තය...

Scroll To Top